2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 24/07/2024 : Athinagoras, Christina, Christy, Chris, Christyne, Boris, Borys, Mporisos (Romanus)
tomorrow 25/07/2024 : Anna, Annita, Anneta, Hanna, Efpraxia, Olimpias, Olimpiada, Anais

--- end ---